Prawo karne

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym,
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków,
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
 • zawieszenia wykonania kary,
 • odroczenia wykonania kar,
 • wydanie wyroku łącznego,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami,
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem,

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych
 • ochronę dóbr osobistych,
 • odwołanie darowizny,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • eksmisję,
 • szkody górnicze,
 • służebności przesyłu,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • przyjęcie, odrzucenie spadku,
 • dział spadku,
 • unieważnienie testamentu,
 • zachowek

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacje,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Prawo kanoniczne

 • Pełna pomoc prawna z zakresu tzw. rozwodu kościelnego 
 • sporządzenie skargi powodowej 
 • sporządzenie rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej
 • sporządzenie odpowiedzi strony pozwanej na skargę powodową
 • pomoc we właściwym doborze materiału dowodowego
 • sporządzenie uwag strony po publikacji akt sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji
 • sporządzenie skargi o nieważność wyroku
 • sporządzenie prośby o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa
 • pomoc w sporządzaniu wszelkich innych pism procesowych

Prawo gospodarcze

 • Sądowe dochodzenie roszczeń od podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych,
 • uczestniczenie w negocjacjach i rokowaniach,
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie w sprawach administracyjnych przed urzędami i Sądami,
 • sporządzanie odwołań od decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy do organów administracji publicznej,
 • sporządzanie skarg i wniosków do Sądów i organów administracyjnych,

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach o:
 • przyznanie prawa do emerytury w związku z pracą w warunkach szczególnych (tzw. szkodliwych),
 • przyznanie prawa do emerytury,
 • przyznanie prawa do renty,
 • przyznanie zasiłku chorobowego,
 • ustalenie okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Prawo pracy

 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • przywrócenie do pracy,
 • dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • wydanie i sprostowania świadectwa pracy,
 • ustalenie wypadku przy pracy